Ai Wei­Wei – Mar­tin Gropius Bau

Ai Weiwei – Martin Gropius Bau